• Vrouw doet elektronische betaling

    Fraudeverzekering

    De fraudeverzekering dekt de directe schade die verzekerde lijdt ten gevolge van het verloren gaan of de beschadiging van waarden door fraude.

    Vraag offerte aan

Fraudeverzekering

De fraudeverzekering dekt de directe schade die verzekerde lijdt ten gevolge van het verloren gaan of de beschadiging van waarden door fraude. Hierbij is ook de directe schade verzekerd die verzekerde lijdt als gevolg van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van een bank- of girosaldo of door het ontstaan van een schuld ten laste van de verzekerde als gevolg van fraude. Onder fraude (waaronder meestal computerfraude) wordt verstaan verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting, diefstal of andere oneerlijkheid door een of meer personeelsleden van de verzekerde.

Verdere specificatie

Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de polis vermelde verzekerde bedragen. De waarde van geld en waardepapieren wordt bepaald op de gemiddelde marktprijs geldend op de dag van ontdekking van de schade. Fraude is uitsluitend gedekt als deze is gepleegd door personeel van de verzekeringnemer. Fraude door een directeur van het verzekerde bedrijf is alleen gedekt als de directeur niet tevens de eigenaar is. Een directeur van bijvoorbeeld een NV of BV valt wel onder de dekking zolang deze maar niet een meerderheid van de aandelen bezit.

In de polisvoorwaarden is een maximale ontdekkingstermijn opgenomen. Alleen schade ontstaan binnen een jaar nadat deze is veroorzaakt, valt onder de dekking. Na beëindiging van de verzekering loopt de verzekeraar na-risico voor schade die plaatsvond voor de beëindiging. De na-risicotermijn is meestal 6 maanden, ook al is de ontdekkingstermijn langer.

Doelgroep

Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd, kan met één verzekering volstaan worden.

Premie

De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en het soort risico. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden

Schade ontstaan door oneerlijkheid van verzekerde (indien een natuurlijke persoon), vennoten, bestuurders en commissarissen van verzekerde is uitgesloten van de dekking.

Vragen over uw fraudeverzekering? Mail of bel ons gerust: 0187 - 497 111.

Alle producten binnen de categorie Geldswaarden